Kamis, 11 April 2013

kumpulan hadis hadis dalam muamalah

1. tentang larangan gharar “rasulullah melarang jual beli dengan hasnah dan jual beli gharar (HR.Muslim) 2. tentang larangan transaksi tadlis “dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (qs.al an’am: 152) (qs al muthaffifin :1-5) “sesungguhnya rasulullah pernah melalui sesuatu (tumpukan) makanan yang oleh pemiliknya dipujjinya. kemudian nabi meletakkan tangannya tersebut, ternyata makanan tersebut sangat jelek. lantas nabi bersabda, juallah makanan ini menurut harga yang pantas, sebab barang siapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami. (HR. Ahmad) 3. larangan tentang penimbunan “barang siapa menimbun barang selama empat puluh malam maka sungguh allah tidak lagi perlu kepadanya (hr. ahmad, hakim, ibnu abu syaibah, dan bazzar) 4. larangan jual beli hasil curian dan korupsi “barang siapa membeli barang curian, sedang dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah curian maka dia bersekutu dalam dosa yang cacat (HR. Baihaqi) 5. larangan transaksi najasy “rasulullah melarang jual beli najasy (HR. Muttafaq ‘ alaih) 6. larangan mengingkari janji “terkutuklah orang orang yang banyak berdusta, yaitu orang orang yang terbenam dalam kebodohan dan lalai (qs. al dzariyat:10-11) 7. larangan bersumpah meyakinkan pembeli “jauhilah banyak sumpah dalam jual beli, karna sesungguhnya hal itu melariskan (dagangan), tapi menghapus (keberkahan). (HR. Muslim) 8. larangan mempermainkan harga “janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya (HR. Muslim) 9. larangan memaksa dan menekan “rasulullah melarang jual beli dengan cara cara paksaan dan mengandung penipuan (hr. muslim) 10. larangan mematikan pedagang kecil “....suapaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (qs. al hasyr:7) “janganlah kalian hadang kafilah kafilah dan janganlah orang orang kota jualan buat orang desa”. (hr. muttafaq ‘alaih) 11. larangan monopoly’s rent seeking/ikhtikar “barang siapa memonopoli maka ia berdosa.” (hr. muslim, abu dawud, tirmidzi, dan ibnu majah) 12. larangan menjual barang haram “sesungguhnya allah apabila mengharamkan sesuatu maka ia mengharamkan juga harganya.” (hr. ahmad dan abu dawud) 13. larangan menyogok (riswah) “allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hukum.” (hr. ahmad, tirmidzi, dan ibn hibban. UMUM “seorang laki laki kepada Nabi untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk ‘menanganinya’ Beliau bersabda, ‘biarkan dia, sebab pemilik hak berhak untu berbicara; ‘ lalu sabdanya ‘berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini onta umur setahun seperti ontanya (yang dihitung itu). Mereka menjawab, tidak kami dapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda, ‘ berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik dalam membayar” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar